Od Laravel 5 do Laravel 10: Co właściwie się zmieniło?

Od Laravel 5 do Laravel 10: Co właściwie się zmieniło?

Od debiutu w 2011 roku, Laravel, otwartoźródłowy framework PHP, zyskał znaczną popularność dzięki swojej elegancji, prostocie i wydajności. Laravel nieustannie ewoluuje, by spełniać rosnące wymagania developerów i dynamicznie zmieniający się ekosystem technologii webowych. Niniejszy artykuł skupia się na analizie zmian, które zaszły między wydaniem Laravel 5, wprowadzonym w lutym 2015 roku, a Laravel 10, który został wydany w 2023 roku.

Laravel 5 wprowadził wiele ważnych zmian w stosunku do wcześniejszych wersji, takich jak wprowadzenie Laravel Elixir, Contract, Scheduler, a także usprawnienie mechanizmów autentykacji. Z drugiej strony, Laravel 10, będący najnowszym wydaniem w momencie pisania tego artykułu, przynosi ze sobą zestaw nowych funkcji i ulepszeń, które mają na celu usprawnienie i ułatwienie pracy developerów.

Celem tego artykułu jest zaprezentowanie ewolucji Laravela od wersji 5 do 10, wskazanie kluczowych zmian, które zaszły w kolejnych wersjach, a także porównanie możliwości obu wersji. Artykuł ten pomoże zarówno początkującym, jak i doświadczonym deweloperom Laravela zrozumieć, jak ten framework ewoluował na przestrzeni lat i jak te zmiany mogły wpłynąć na ich codzienną pracę.

Laravel 5: Podsumowanie

Laravel 5, wydany w lutym 2015 roku, był punktem zwrotnym w rozwoju Laravela. To wydanie przyniosło wiele istotnych zmian i usprawnień, które zdecydowanie wpłynęły na sposób, w jaki developerzy używają tego frameworku.

W Laravel 5 wprowadzono wiele nowych funkcji. Najważniejsze z nich to:

 1. Contract: Contracty, znane też jako interfejsy, pojawiły się w Laravel 5 jako sposób na zapewnienie elastyczności i wiązania loose-coupling w kodzie. Umożliwiły developerom określenie konkretnych funkcji, które muszą być implementowane w konkretnych klasach.
 2. Elixir: Laravel Elixir, narzędzie do automatyzacji zadań związanych z budowaniem front-endu, zostało wprowadzone w Laravel 5. Umożliwiało ono łatwe zarządzanie i kompilację assetów, takich jak SASS, LESS czy JavaScript.
 3. Scheduler: W Laravel 5 dodano również narzędzie do planowania zadań – Scheduler. Umożliwiało ono łatwe zarządzanie i planowanie zadań CRON bezpośrednio z poziomu frameworku.
 4. Usprawnienia w autentykacji: Laravel 5 wprowadził szereg usprawnień w mechanizmach autentykacji, w tym wsparcie dla autentykacji driver-based, co pozwalało na łatwe dostosowanie procesu autentykacji do indywidualnych potrzeb.
 5. FileSystem: Laravel 5 wprowadził nowy, spójny interfejs API dla obsługi plików i obrazów, umożliwiający łatwą manipulację plikami na różnych systemach plików, takich jak lokalny system plików, Amazon S3 czy nawet FTP.

Podsumowując, Laravel 5 był dużym krokiem naprzód dla frameworku. Wprowadzone zmiany i ulepszenia przyczyniły się do jeszcze większej elastyczności, wydajności i łatwości użycia Laravela.

Migracja z Laravel 5 do Laravel 6

W 2019 roku, Laravel 6 wprowadził ważne zmiany w schemacie wersjonowania, przechodząc na semantyczne wersjonowanie (Semantic Versioning). Zmiana ta miała na celu lepsze odzwierciedlenie cyklu życia i ewolucji frameworku.

Zmiany i nowe funkcje w Laravel 6

 1. Laravel Vapor: Laravel 6 wprowadził Laravel Vapor, platformę do bezserwerowego deploymentu aplikacji Laravel, działającą na infrastrukturze AWS. Vapor umożliwił łatwe skalowanie i zarządzanie zasobami serwerowymi bez konieczności bezpośredniego zarządzania serwerami.
 2. Lazy Collections: Laravel 6 wprowadził Lazy Collections, które pozwalały na pracę z bardzo dużymi zbiorami danych z minimalnym użyciem pamięci.
 3. Job Middleware: Ta funkcja pozwoliła deweloperom na definiowanie middleware dla kolejek, co dawało większą kontrolę nad procesem przetwarzania zadania.

Problemy migracyjne

Migracja z Laravel 5 do Laravel 6 mogła przysporzyć pewnych wyzwań. Chociaż wiele komponentów frameworku pozostało niezmienionych, wprowadzenie semantycznego wersjonowania spowodowało, że niektóre pakiety i rozszerzenia mogły nie być kompatybilne z nową wersją. Deweloperzy musieli zwrócić uwagę na kompatybilność pakietów, a także na to, jak ich aplikacje korzystają z funkcji Laravela, które mogły ulec zmianie.

Pomimo tych wyzwań, migracja do Laravel 6 przyniosła wiele korzyści, takich jak dostęp do nowych funkcji i ulepszeń, co zdecydowanie przeważało nad potencjalnymi trudnościami.

Migracja z Laravel 6 do Laravel 7

W marcu 2020 roku, Laravel 7 został wydany, wprowadzając szereg nowych funkcji i poprawek. Ta wersja była ważnym krokiem w ewolucji Laravela, dodając wiele funkcji, które ułatwiły pracę deweloperom.

Zmiany i nowe funkcji w Laravel 7

Najważniejsze zmiany i nowe funkcje wprowadzone w Laravel 7 to:

 1. HTTP klient: Laravel 7 wprowadził nowego, minimalistycznego klienta HTTP, który umożliwił deweloperom łatwą i intuicyjną obsługę żądań HTTP.
 2. Blade X Components: Komponenty Blade zostały znacznie usprawnione w Laravel 7, umożliwiając tworzenie bardziej reużywalnych elementów interfejsu użytkownika.
 3. Custom Eloquent Casts: Laravel 7 umożliwił deweloperom tworzenie niestandardowych „casts” dla modeli Eloquent, co pozwoliło na większą kontrolę nad tym, jak atrybuty są zapisywane i odczytywane z bazy danych.
 4. Route Model Binding Improvements: Laravel 7 wprowadził ulepszenia w mechanizmach route model binding, umożliwiając automatyczne rozwiązywanie modeli Eloquent na podstawie route parameters.

Problemy migracyjne

Podobnie jak przy poprzednich migracjach, przejście z Laravel 6 do Laravel 7 mogło przysporzyć pewnych wyzwań. Deweloperzy musieli zaktualizować zależności swoich pakietów, a także dostosować swój kod do nowych funkcji i zmian w istniejących funkcjach.

Mimo to, korzyści płynące z migracji do Laravel 7, takie jak nowe funkcje i usprawnienia, zdecydowanie przeważyły nad potencjalnymi trudnościami. Zaktualizowanie do tej wersji pozwoliło deweloperom na skorzystanie z najnowszych i najbardziej zaawansowanych funkcji Laravela.

Migracja z Laravel 7 do Laravel 8

We wrześniu 2020 roku Laravel 8 zadebiutował z wieloma ulepszeniami i nowymi funkcjami, które znacznie przyczyniły się do łatwości i wydajności tworzenia aplikacji Laravel.

Zmiany i nowe funkcje w Laravel 8

Wśród najważniejszych zmian i nowości wprowadzonych w Laravel 8 znalazły się:

 1. Jetstream: Laravel 8 wprowadził Jetstream, potężny system szkieletowy do tworzenia aplikacji, zawierający autentykację, kontrolę dostępu, potwierdzanie e-maili, współpracę w zespołach i inne funkcje.
 2. Model Factory Classes: Laravel 8 wprowadził nową, bardziej obiektową implementację klas model factory, co umożliwiło deweloperom łatwiejsze i bardziej intuicyjne tworzenie danych testowych.
 3. Migration Squashing: Ta funkcja pozwalała na „spłaszczenie” migracji do jednego pliku SQL, co przyspieszało proces migracji w dużych projektach.
 4. Job Batching: Laravel 8 wprowadził możliwość grupowania zadań w „batche”, co pozwoliło na lepszą kontrolę nad grupą zadań, które powinny być wykonane razem.

Problemy migracyjne

Podobnie jak przy poprzednich migracjach, proces migracji z Laravel 7 do Laravel 8 mógł wiązać się z pewnymi wyzwaniami. Zmiany w klasach model factory, wprowadzenie Jetstream i innych nowych funkcji wymagały od deweloperów zrozumienia tych nowych konceptów i dostosowania swojego kodu.

Jednak korzyści płynące z migracji do Laravel 8, takie jak dostęp do nowych i ulepszonych funkcji, znacznie przewyższały te potencjalne wyzwania. Uaktualnienie do tej wersji umożliwiło deweloperom skorzystanie z najnowszych ulepszeń Laravela, co przyczyniło się do zwiększenia wydajności i łatwości tworzenia aplikacji.

Migracja z Laravel 8 do Laravel 9

Laravel 9, wydany w 2022 roku, kontynuował trend wprowadzania innowacyjnych funkcji i ulepszeń, które znacznie przyczyniły się do łatwości i wydajności tworzenia aplikacji Laravel.

Zmiany i nowe funkcje w Laravel 9

Najważniejsze zmiany i nowe funkcje wprowadzone w Laravel 9 to:

 1. Octane Improvements: Laravel 9 wprowadził szereg ulepszeń w Laravel Octane, narzędziu do obsługi wysokowydajnych aplikacji, które umożliwiło deweloperom skorzystanie z pełnej mocy Swoole i RoadRunner.
 2. Anonymous Migrations: Laravel 9 umożliwił deweloperom tworzenie anonimowych plików migracji, co pozwoliło na większą elastyczność i łatwość zarządzania migracjami bazy danych.
 3. Parallel Testing: Ta funkcja umożliwiła deweloperom przeprowadzanie testów jednostkowych w paralelnych procesach, co znacznie przyspieszyło proces testowania.

Problemy migracyjne

Migracja z Laravel 8 do Laravel 9 mogła przynieść pewne wyzwania, zwłaszcza ze względu na zmiany w obszarze migracji i testowania. Deweloperzy musieli zaktualizować swoje pakiety i zrozumieć nowe funkcje, aby skutecznie wykorzystać pełen potencjał Laravel 9.

Pomimo tych wyzwań, korzyści z migracji do Laravel 9, takie jak dostęp do nowych i ulepszonych funkcji, przeważały nad potencjalnymi trudnościami. Zaktualizowanie do tej wersji pozwoliło deweloperom skorzystać z najnowszych ulepszeń Laravela, zwiększając wydajność i łatwość tworzenia aplikacji.

Migracja z Laravel 9 do Laravel 10

Najnowsza wersja, Laravel 10, debiutowała w 2023 roku, kontynuując trend wprowadzania innowacyjnych funkcji i ulepszeń, które ułatwiają i przyspieszają tworzenie aplikacji Laravel.

Zmiany i nowe funkcje w Laravel 10

 1. Nowe funkcje w Jetstream: Laravel 10 wprowadził szereg ulepszeń i nowych funkcji w Laravel Jetstream, dając developerom jeszcze więcej narzędzi do budowy zaawansowanych aplikacji.
 2. Usprawnienia w obszarze testowania: Laravel 10 wprowadził wiele usprawnień w obszarze testowania, co umożliwiło deweloperom szybsze i bardziej skuteczne testowanie swoich aplikacji.
 3. Poprawki wydajności: Laravel 10 wprowadził również wiele poprawek wydajności, które pomagają aplikacjom Laravel działać szybciej i sprawniej.

Problemy migracyjne

Jak zwykle, migracja do nowszej wersji Laravela, w tym przypadku Laravel 10, może przynieść pewne wyzwania. Deweloperzy muszą zaktualizować swoje pakiety i dostosować swój kod do nowych i zmienionych funkcji.

Jednak korzyści płynące z migracji do Laravel 10, takie jak dostęp do nowych funkcji i poprawek wydajności, zdecydowanie przeważają nad potencjalnymi trudnościami. Aktualizacja do tej wersji umożliwia deweloperom skorzystanie z najnowszych ulepszeń Laravela, co przyczynia się do zwiększenia wydajności i łatwości tworzenia aplikacji.

Podsumowanie

Przejście od Laravel 5 do Laravel 10 to nie lada wyzwanie, ale także ogromna szansa na zrozumienie, jak ten popularny framework PHP ewoluował na przestrzeni lat. Każda kolejna wersja Laravela przynosiła szereg nowych funkcji i ulepszeń, które umożliwiły deweloperom tworzenie coraz bardziej zaawansowanych i wydajnych aplikacji.

Migracje między wersjami mogły przynosić pewne wyzwania, takie jak konieczność zaktualizowania pakietów lub dostosowania kodu do nowych funkcji. Jednak korzyści płynące z migracji, takie jak dostęp do nowych funkcji i ulepszeń, zdecydowanie przewyższały te potencjalne trudności.

W ciągu tych lat Laravel stał się coraz bardziej wydajnym, elastycznym i wszechstronnym narzędziem do tworzenia aplikacji webowych. Od wprowadzenia Laravel 5 w 2015 roku do premiery Laravel 10 w 2023 roku, framework ten przeszedł długą drogę, stale rozwijając się i dostosowując do zmieniających się wymagań deweloperów i branży IT.

Czy warto przesiąść się na Laravel 10? Zdecydowanie tak. Nowe funkcje, ulepszenia wydajności i najnowsze praktyki deweloperskie czynią z Laravel 10 doskonałe narzędzie do tworzenia nowoczesnych aplikacji webowych. Nawet pomimo potencjalnych wyzwań migracyjnych, korzyści płynące z aktualizacji do najnowszej wersji Laravela są ogromne.

Zasoby dla deweloperów

Podczas przesiadki na nowszą wersję Laravela warto korzystać z różnych zasobów, które mogą ułatwić ten proces. Oto kilka z nich:

 1. Dokumentacja Laravel: Oficjalna dokumentacja Laravela to najważniejsze źródło informacji o tym frameworku. Zawiera szczegółowe informacje o wszystkich funkcjach Laravela, a także instrukcje, jak je używać. Wersje dokumentacji dla różnych wydań Laravela są dostępne online, więc zawsze można znaleźć odpowiednie informacje dla swojej wersji Laravela.
 2. Laracasts: Laracasts to serwis z kursami wideo dla deweloperów Laravela. Zawiera wiele kursów na różne tematy, w tym na temat migracji między wersjami Laravela.
 3. Książki i e-booki: Istnieje wiele książek i e-booków na temat Laravela, które mogą pomóc deweloperom zrozumieć i skutecznie wykorzystać ten framework. Niektóre z nich to „Laravel: Up and Running” od Matta Stauffera czy „Laravel: From Apprentice To Artisan” od Taylora Otwell, twórcy Laravela.
 4. Społeczność Laravela: Społeczność Laravela jest bardzo aktywna i pomocna. Fora, takie jak Laravel.io, oraz grupy na Reddit i Stack Overflow, to doskonałe miejsca do zadawania pytań i dzielenia się doświadczeniami z innymi deweloperami Laravela.
 5. Kod źródłowy Laravela: Kod źródłowy Laravela jest dostępny na GitHubie i stanowi doskonałe źródło wiedzy o tym, jak działa Laravel. Deweloperzy mogą go przeglądać, aby zrozumieć, jak są implementowane różne funkcje Laravela.

Przydatne jest korzystanie z tych zasobów podczas migracji do nowszej wersji Laravela, ale są one również cennym źródłem informacji dla każdego dewelopera Laravela, niezależnie od tego, z jaką wersją pracuje.

Zakończenie

Przez lata Laravel ewoluował, przynosząc szereg nowych funkcji i ulepszeń, które umożliwiły deweloperom tworzenie coraz bardziej zaawansowanych i wydajnych aplikacji webowych. Laravel 10, najnowsza wersja tego popularnego frameworka PHP, jest doskonałym narzędziem do tworzenia nowoczesnych aplikacji webowych, oferując wiele zaawansowanych funkcji i ulepszeń.

Chociaż migracja do nowszej wersji Laravela może przynieść pewne wyzwania, korzyści płynące z aktualizacji do najnowszej wersji są ogromne. Dostęp do nowych funkcji, ulepszenia wydajności i najnowsze praktyki deweloperskie czynią Laravel 10 idealnym wyborem dla każdego dewelopera aplikacji webowych.

Nie zapomnij skorzystać z dostępnych zasobów, takich jak dokumentacja Laravela, Laracasts, książki i e-booki na temat Laravela, społeczność Laravela i kod źródłowy Laravela, które mogą pomóc Ci w procesie migracji i umożliwić skuteczne wykorzystanie pełnego potencjału Laravela. Przy odrobinie planowania i przygotowania, migracja do Laravel 10 może okazać się cenną inwestycją w przyszłość Twoich projektów webowych.

Źródła

W trakcie tworzenia tego artykułu skorzystaliśmy z wielu źródeł, aby dostarczyć najbardziej aktualne i dokładne informacje. Oto niektóre z nich:

 1. Oficjalna strona Laravela: (https://laravel.com/) – Oficjalna strona Laravela to główne źródło informacji o tym frameworku. Zawiera najnowsze wiadomości, dokumentację i wiele innych zasobów.
 2. Laracasts: (https://laracasts.com/) – Laracasts to serwis z kursami wideo dla deweloperów Laravela. Zawiera wiele kursów na różne tematy, w tym na temat migracji między wersjami Laravela.
 3. GitHub Laravela: (https://github.com/laravel/laravel) – Kod źródłowy Laravela jest dostępny na GitHubie i jest doskonałym źródłem wiedzy o tym, jak działa Laravel.
 4. Stack Overflow: (https://stackoverflow.com/questions/tagged/laravel) – Stack Overflow to miejsce, gdzie deweloperzy mogą zadawać pytania i dzielić się swoją wiedzą. Jest wiele pytań i odpowiedzi na temat Laravela, które mogą być pomocne podczas migracji.
 5. Reddit: (https://www.reddit.com/r/laravel/) – Laravel ma aktywną społeczność na Reddit, gdzie deweloperzy mogą dzielić się doświadczeniami, zadawać pytania i uczestniczyć w dyskusjach na temat Laravela.
 6. Książki i e-booki: Istnieje wiele książek i e-booków na temat Laravela, które mogą pomóc deweloperom zrozumieć i skutecznie wykorzystać ten framework. Niektóre z nich to „Laravel: Up and Running” od Matta Stauffera czy „Laravel: From Apprentice To Artisan” od Taylora Otwell, twórcy Laravela.

Korzystanie z tych źródeł pomoże Ci zrozumieć i skutecznie wykorzystać Laravel, niezależnie od tego, z jaką wersją pracujesz.

Udostępnij ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *